គ្រឹះស្ថានអប់រំ

 1. សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ (www.ndu.edu.kh)
 2. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (www.rupp.edu.kh)
 3. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (www.rule.edu.kh)
 4. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (www.rufa.edu.kh)
 5. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (www.rua.edu.kh)
 6. សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (www.num.edu.kh)
 7. សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (www.uc.edu.kh)
 8. សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ (www.puc.edu.kh)
 9. សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន (www.norton-u.com)
 10. សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គ (www.mekong.edu.kh)
 11. សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (www.iu.edu.kh)
 12. សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា (www.iic.edu.kh)
 13. សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (www.bbu.edu.kh)
 14. សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ (www.mcu.edu.kh)
 15. សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង (www.sru.edu.kh)
 16. សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (www.ubb.edu.kh)
 17. សាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ (www.csuk.edu.kh)
 18. សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត (www.puthisastra.edu.kh)
 19. សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទ័ន (www.western.edu.kh)
 20. សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (www.cus.edu.kh)
 21. សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (www.ume.edu.kh)
 22. សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ (www.pcu.edu.kh)
 23. សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ (www.zamanu.edu.kh)
 24. សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប (www.aeu.edu.kh)
 25. សាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ (www.beltei.edu.kh)
 26. វិទ្យា​ស្ថាន​បច្ចេវិទ្យា​នៃកម្ពុជា (www.itc.edu.kh)
 27. វិទ្យាស្ថានជាតិរអប់រំ (www.niecambodia.wordpress.com)
 28. វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (www.npic.edu.kh)
 29. វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (www.ntti.edu.khen)
 30. វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត (www.nib.edu.kh)
 31. វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមះ (www.ppiedu.com)
 32. សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (www.era.cambodia.gov.kh)
 33. សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប (www.pnsa.edu.kh)

ដោយ៖ មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្តស្ទឹងត្រែង​ (PITO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *