មន្ទីរ​រាជធានី ខេត្ត

  1. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម (www.pdikampongcham.org)
  2. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បួងឃ្មុំ (www.pditbaungkhmum.org)
  3. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែង (www.pdistungtreng.com)
  4. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិន (www.pailininfo.com)
  5. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត (www.pdikampot.info)
  6. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (www.inforkg.blogspot.com)
  7. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង (www.pdibattambang.info)

ដោយ៖ មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្តស្ទឹងត្រែង(PITO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *